Zasady postępowania z odpadami

Odpady chemiczne, które powstają podczas zajęć dydaktycznych na W-3 należy przekazywać do Magazynu Chemicznego (budynek H-3, Wybrzeże Wyspiańskiego 41) wraz z obowiązującym protokołem przekazania odpadu - wzór można znaleźć pod zakładką "pliki do pobrania".
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Kierownik Magazynu - pan Tadeusz Andruszko, tel. 320-28-33.

Pozostałe jednostki/komórki, ze względu na nieduże ilości powstających odpadów chemicznych, są zobowiązane do tymczasowego gromadzenia odpadów w miejscach do tego przeznaczonych.


Miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów powinny :

  1. być wyraźnie oznaczone
  2. być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi
  3. nie powinny stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w ich pobliżu oraz osób postronnych
  4. zawierać system segregacji ze względu na rodzaj odpadu (tj. wprowadzenie pojemników i odpowiednie ich opisanie, w przypadku bardzo toksycznych, żrących związków chemicznych należy wprowadzić pojemniki z atestem). Wszystkie pojemniki muszą być wypełnione chemikaliami do 4/5 ich objętości.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 16 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U.   z 2013 r. Nr 21 z póź. zm.) posiadacz odpadów, tj. wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Politechniki Wrocławskiej są zobowiązane do postępowania w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymogami ochrony środowiska. W szczególności należy zadbać, aby likwidowane odpady nie stwarzały zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Odpady są przekazywane firmie, która jest wyłoniona w wyniku przetargu, ma stosowne pozwolenia związane z gospodarką odpadami i odbiera odpady zgodnie z umową przyjeżdżając kilka razy w roku kalendarzowym, dlatego ważne jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów. Informacje o ilościach oraz miejscach tymczasowego gromadzenia odpadu należy zgłaszać pod numer 39-13 celem zorganizowania odbioru odpadów z całej Uczelni.

Każda jednostka/komórka pokrywa koszty unieszkodliwienia swoich odpadów.
Potwierdzeniem odbioru odpadów jest karta przekazania odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 08.12.2010 r. Nr 249, poz. 1673).

  magazyn chemiczny

magazyn chemiczny

  magazyn chemiczny

magazyn chemiczny

  magazyn chemiczny

magazyn chemiczny

  magazyn chemiczny

magazyn chemiczny