Kody odpadów

kod odpadu

nazwa odpadu

06 04 04*

odpady zawierające rtęć

09 01 02*

wodne roztwory wywoławczy do płyt offsetowych

12 01 09*

odpady emulsyjne i roztwory z obróbki metali, które nie zawierają chlorowców

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, które nie zawierają związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

oleje przekładniowe

13 02 07*

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 07 01*

olej opałowy i olej napędowy

13 07 03*

inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

15 01 10*
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

16 05 06*

chemikalia laboratoryjne i analityczne

16 05 07*

zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

16 05 08*

zużyte organiczne chemikalia organiczne zawierające substancje niebezpieczne

16 05 09

chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08

16 07 08*

odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 09 02*

chromiany

19 02 05*

szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 08 11*

szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

* - oznacza odpad niebezpieczny